Category Archives: Python – Lập trình Python

Trong series này, bạn sẽ được học các khái niệm cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình Python. Series này tham khảo từ ZetCode.

Mục lục
Python – Giới thiệu về ngôn ngữ Python
Python – Trình thông dịch Python
Python – Các thành phần của ngôn ngữ Python
Python – Các kiểu dữ liệu cơ bản
Python – Câu lệnh điều kiện và vòng lặp
Python – Kiểu String
Python – Kiểu List
Python – Kiểu Dictionary
Python – Toán tử
Python – Từ khóa
Python – Hàm
Python – File
Python – Hướng đối tượng trong Python
Python – Module
Python – Package
Python – Exception
Python – Iterator và Generator
Python – Các hàm kiểm tra trạng thái
Python – Lập trình mạng với Socket
Python – Cơ sở dữ liệu SQLite
Python
Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, python hoàn toàn tạo kiểu động, cấp phát bộ nhớ động. Mục đích ra đời của Python là cung cấp một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc rõ ràng, sáng sủa, thuận tiện cho người mới học lập trình.

Python – Các thành phần của ngôn ngữ Python

Ngôn ngữ lập trình cũng như ngôn ngữ tự nhiên của con người, tất cả đều có các thành phần cấu tạo nên nó. Các thành phần của Python gồm có chú thích (comment), biến (variable), giá trị (value), toán tử (operator), từ khóa (keyword), và ký hiệu (delimeter). Chú thích Các dòng chú thích được dùng […]

Python – Giới thiệu về ngôn ngữ Python

logoPython

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và lý tưởng dành cho người mới bắt đầu học lập trình. Series hướng dẫn lập trình Python này cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, sau khi hoàn thành series, bạn sẽ có đủ kiến thức để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn […]