25 Best Anime WordPress Themes in 2020

INDEX Multipurpose vs. Anime Themes Redesigning a Theme for Anime Our Anime Website  Where to Host an Anime Website Top 25 Anime WordPress Themes  Vodi OVOO Movify VideoPro Moview DooPlay Blockter Sequex Online Movies Movies Online Movieline Movie Responsive 2 Sculpture Responsive Vayvo Movie Site BigShow AmyMovie 21st Century Furniture Grifus SKRN Movie Responsive Streamium […]

Hướng dẫn tạo diễn đàn bằng WordPress với bbPress

Mặc dù có rất nhiều mã nguồn diễn đàn nguồn mở, tuy nhiên việc tích hợp một diễn đàn bên thứ ba với WordPress có thể không phù hợp với nhu cầu của bạn, lúc này việc tạo diễn đàn bằng WordPress với bbPress có thể là lựa chọn dành cho bạn. Trong bài viết […]

APACHE2 – Virtual Host – VirtualHost Examples

This document attempts to answer the commonly-asked questions about setting up virtual hosts. These scenarios are those involving multiple web sites running on a single server, via name-based or IP-based virtual hosts. Running several name-based web sites on a single IP address. Your server has multiple hostnames that resolve to a single address, and you want to respond differently for www.example.com and www.example.org. […]

Install Apache Web Server on the Raspberry Pi

Install Apache2 sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt install apache2 -y # add permissions sudo usermod -a -G www-data pi sudo chmod -R -f www-data:www-data /var/www/html Setting up PHP for Apache sudo apt install php php-mbstring php-mysql php-curl php-gd php-zip -y sudo nano /var/www/html/phpinfo.php <? phpinfo(); ?> Setting up an Apache Virtual Host […]